PROSTE CŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847752
Numer REGON: 386385400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/5466/20/93]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROSTE CŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. OCTOWA nr domu 8 nr lokalu 8 kod pocztowy 15-399 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGRZEGORZPRZEZDZIECKI69@GMAIL.COM2020-06-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PROSTECLO.PL2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2020 R.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEŹDZIECKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaKAROL2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDALEWSKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEŹDZIECKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEŹDZIECKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaKAROL2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDALEWSKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEŹDZIECKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-06-26 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-06-26 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2020-06-26 do dziś
452 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-06-26 do dziś
552 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-06-26 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-06-26 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-06-26 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-26 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów