EN-TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000847691
Numer REGON: 302158204
Numer NIP: 6972305948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-03-30
Sygnatura akt[RDF/374049/22/924]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302158204 NIP 69723059482020-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN-TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZNO gmina LESZNO miejscowość LESZNO2020-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica UL. GEODETÓW nr domu 1 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.05.2020R., NOTARIUSZ DR ANDRZEJ RATAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 753/2020.2020-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 07.05.2020R. WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ EN-TANK NIEMIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ EN-TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NOTARIUSZ DR ANDRZEJ RATAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 748/2020.2020-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEN-TANK NIEMIAŁKOWSKI, SPÓŁKA JAWNA2020-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000426438 2020-07-01 do dziś
5. Numer REGON3021582042020-07-01 do dziś
6. Numer NIP69723059482020-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEN-TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3855680212020-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000829457 2020-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIAŁKOWSKI2020-07-01 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2020-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIAŁKOWSKA2020-07-01 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2020-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego44.423,39 ZŁ2020-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego44.423,39 ZŁ2020-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE SAMODZIELNIE2020-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEN-TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3855680212020-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000829457 2020-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2020-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2020-07-01 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-01 do dziś
328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-01 do dziś
433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-07-01 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-07-01 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2020-07-01 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-07-01 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-01 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów