TALKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000847682
Numer REGON: 386383660
Numer NIP: 9571124993
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-08-04
Sygnatura akt[RDF/555792/23/350]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 347 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2022-06-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPAWEL.LIPINSKI@TALKIE.AI2020-06-25 do dziś
4. Adres strony internetowejTALKIE.AI2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.06.20202020-06-25 do dziś
221.07.2020, REP. A 7573/2020, MAGDALENA DZIERBA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA NR 22 LOK.2; ZMIANA §5 ORAZ §6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-09-04 do dziś
314-10-2020, REP. A 11116/2020, MAGDALENA DZIERBA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA NR 22 LOK. 2; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI, STANOWIĄCEJ JEDNOCZEŚNIE JEJ TEKST JEDNOLITY.2020-11-27 do dziś
427.05.2021, REP. A 5334/2021, MAGDALENA DZIERBA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA NR 22 LOK. 2; ZMIENIONO: §5 UST. 1; §6 UST. 12021-12-02 do dziś
529.10.2021, REP. A 11122/2021, MAGDALENA DZIERBA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA NR 22 LOK. 2; ZMIENIONO: §5 UST. 1; §6 UST. 12022-01-14 do dziś
629.06.2022, REP. A NR 7357/2022 NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: §5 UST. 1; PO §6 UST. 1 DODANO UST.1A2022-09-05 do dziś
729.06.2022, REP. A NR 7357/2022 NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO NOWE2022-10-24 do dziś
823.11.2022 R, REP. A NR 11931/2022 NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA NR 22 LOK. 2; ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1 ORAZ PAR 6 UST. 1 LIT. J) UMOWY SPÓŁKI2023-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2020-06-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LEON2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000 ZŁ.2022-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOVENS VENTURE CAPITAL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3860508522020-11-27 do dziś
4. Numer KRS0000840632 2020-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.800,00 ZŁ2022-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego101700,00 ZŁ2023-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1450,00 ZŁ2020-09-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: GDY NIE ZOSTANIE POWOŁANY WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; GDY ZOSTANIE POWOŁANY WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENTA I WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 2)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH PROKURENT BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE RAZEM Z WICEPREZESEM ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH.2020-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2020-06-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LEON2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBACHTA2022-10-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAMIL2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-24 do dziś
21. NazwiskoJURGIEL ŻYŁA2020-11-27 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-27 do dziś
31. NazwiskoANDRUSZKIEWICZ2020-11-27 do dziś
2. ImionaADA2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJEZIORSKI2020-09-04 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-06-25 do dziś
261 TELEKOMUNIKACJA2020-06-25 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-06-25 do dziś
482 20 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2021 okres OD 25.06.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.06.2020 DO 31.12.20202022-04-25 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów