„BILLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847676
Numer REGON: 016346329
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/26771/20/797]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BILLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 107 kod pocztowy 02-595 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBILLNET@BILLNET.PL2020-06-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BILLNET.PL2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2020 R., REP. A NR 3542/2020, NOTARIUSZ ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-06-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE BILLNET SPÓŁKI AKCYJNEJ W BILLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 30.03.2020 AKT NOTARIALNY REP. A NR 2662/2020. AKT NOTARIALNY REP. A NR 3537/2020 Z DNIA 15 MAJA 2020 ROKU STANOWIĄCY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BILLNET SPÓŁKA AKCYJNA Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR 3 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBILLNET SPÓŁKA AKCYJNA,2020-06-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-06-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000064687 2020-06-26 do dziś
5. Numer REGON0163463292020-06-26 do dziś
6. Numer NIP11322517162020-06-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0113257712020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000303450 2020-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.550.000,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1550000,00 ZŁ2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSACZUK2020-06-26 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZAK2020-06-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH SŁAWOMIR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2020-06-26 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-06-26 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-06-26 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-06-26 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-06-26 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-06-26 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-06-26 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-26 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów