RED ROCK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847656
Numer REGON: 364717397
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/29385/20/531]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRED ROCK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KABARETOWA nr domu 21 kod pocztowy 01-942 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.05.2020 R., REP. A 1587/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK WASILEWSKI, ZASTĘPCA KAROLINY KAMIŃSKIEJ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-06-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W TRYBIE ART. 551-570 I 575-5761 K.S.H. - W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ RED ROCK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA MOCY UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 0 PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTEJ W DNIU 04 MAJA 2020 ROKU I ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO MARKA WASILEWSKIEGO, ZASTĘPCĘ KAROLINY KAMIŃSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE-W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. WŁADYSŁAWA UMIŃSKIEGO NR 4 LOK. 101, POD REP. A 1587/2020./2020.2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaRED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-06-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-06-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000623336 2020-06-25 do dziś
5. Numer REGON3647173972020-06-25 do dziś
6. Numer NIP11821254682020-06-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAKLICKI2020-06-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2020-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego486.752,20 ZŁ2020-06-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego486.752,20 ZŁ2020-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELSKI2020-06-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2020-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego486.752,20 ZŁ2020-06-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego486.752,20 ZŁ2020-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRED ROCK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858619852020-06-25 do dziś
4. Numer KRS0000835814 2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRED ROCK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858619852020-06-25 do dziś
4. Numer KRS0000835814 2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-06-25 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-25 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-06-25 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów