JUVO KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HEINRICH, KACZANOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000847620
Numer REGON: 362175727
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-08-21
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/4467/20/423]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362175727 NIP 93726757042020-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJUVO KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HEINRICH, KACZANOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA2020-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. PODWALE nr domu 45 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.05.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1372/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAGIEŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 272020-06-26 do dziś
229.06.2020 R., REP. A NR 1945/2020 NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAGIEŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 27 - ZMIANA § 1, § 2, § 62020-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-06-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART.551 §2 I §3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 7.05.2020 R. - AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1372/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAGIEŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 27; DANE WSPÓLNIKÓW: - MATEUSZ HEINRICH - NIP: 5472009399 - MICHAŁ KACZANOWSKI - NIP: 54720426232020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHEINRICH KACZANOWSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW MATEUSZ HEINRICH, MICHAŁ KACZANOWSKI SPÓŁKA CYWILNA,2020-06-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-06-26 do dziś
5. Numer REGON3621757272020-06-26 do dziś
6. Numer NIP93726757042020-06-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoHEINRICH2020-06-26 do dziś
2. ImionaMATEUSZ EUGENIUSZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-26 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-06-26 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś
2
1. NazwiskoKACZANOWSKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-26 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-06-26 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEINRICH2020-06-26 do dziś
2. ImionaMATEUSZ EUGENIUSZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZANOWSKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-26 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów