IV BLUEROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847586
Numer REGON: 386377429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/34177/20/462]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIV BLUEROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 65/79 kod pocztowy 00-679 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.11.2019R., REP. A NR 31827/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ GĄSIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; 24.04.2020R., REP. A NR 14051/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ GĄSIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I WPROWADZENIE NOWEJ TREŚCI2020-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2020-06-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ MATEUSZ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.900,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.900,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.900,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLUEROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1464015792020-06-25 do dziś
4. Numer KRS0000441168 2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZELKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. BLUEROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000441168). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BLUEROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLUEROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1464015792020-06-25 do dziś
4. Numer KRS0000441168 2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-25 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-06-25 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2020-06-25 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-06-25 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-06-25 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-06-25 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-25 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-06-25 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów