FUNDACJA WE

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847568
Numer REGON: 386391004
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/12017/20/279]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-06-26 do dziś
3. NazwaFUNDACJA WE2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BUKOWSKA nr domu 177 kod pocztowy 60-196 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.06.2020 R.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACBAN2020-06-26 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLIS2020-06-26 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ALEKSANDER2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-06-26 do dziś
285 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2020-06-26 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-26 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1.DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA ORAZ POMOC SPOŁECZNA, 2.NIESIENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z DOMÓW DZIECKA I INNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH, W ZAKRESIE ZASPOKAJANIA ICH UZASADNIONYCH POTRZEB, W SZCZEGÓLNOŚCI BYTOWYCH, ZDROWOTNYCH ORAZ W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA IM WŁAŚCIWYCH FORM WYPOCZYNKU, 3.WSPIERANIA I FINANSOWANIE INICJATYW ZWIĄZANYCH Z POPRAWĄ STANDARDÓW ŻYCIA W DOMACH DZIECKA I INNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, 4.POMOC MATERIALNA DLA DZIECI Z RODZIN UBOGICH, NIE BĘDĄCYCH W STANIE ZASPOKOIĆ W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE UZASADNIONYCH POTRZEB TYCH DZIECI, 5.ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA DZIECI POTRZEBUJĄCYCH ORAZ DZIECI SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH POPRZEZ TWORZENIE I ORGANIZACJĘ ODPOWIEDNICH OFERT KSZTAŁCENIA, 6.DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA W ZAKRESIE WSPIERANIA, PROMOCJI I POMOCY W ROZWOJU KARIERY UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY.2020-06-26 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów