STOWARZYSZENIE POLISH PRIDE

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847511
Numer REGON: 386381968
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/8025/20/217]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-06-25 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE POLISH PRIDE2020-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina WIŚNIOWA miejscowość POZNACHOWICE DOLNE2020-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNACHOWICE DOLNE nr domu 112 kod pocztowy 32-412 poczta WIŚNIOWA kraj POLSKA 2020-06-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFIGHTPOLISHPRIDE@GMAILCOM2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.02.2020R. - STATUTU AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ GAWEŁ - ROŚCISZEWSKĄ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 691/2020.2020-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA MYŚLENICKI2020-06-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJENEK2020-06-25 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJENEK2020-06-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJENEK2020-06-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MACIEJ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2020-06-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICZKO2020-06-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA IZABELA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2020-06-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJENEK2020-06-25 do dziś
2. ImionaANITA JOLANTA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOSKONKA2020-06-25 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MACIEJ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBRYT2020-06-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KAMIL2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2020-06-25 do dziś
293 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-06-25 do dziś
393 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-06-25 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-06-25 do dziś
556 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-06-25 do dziś
656 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-06-25 do dziś
756 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-06-25 do dziś
877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-06-25 do dziś
932 3 PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. PROPAGOWANIE MIESZANYCH SZTUK WALI MMA. 2. PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH. 3. WSZECHSTRONNE PROPAGOWANIE REKREACJI OGÓLNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH, W TYM W ŚRODOWISKU RODZIN PATOLOGICZNYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INTEGRUJĄCEJ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POPRZEZ AKTYWNOŚĆ KULTURALNĄ, REKREACYJNĄ I TOWARZYSKĄ.2020-06-25 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów