„GREY” W. KOT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847480
Numer REGON: 060504662
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/8623/20/21]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GREY” W. KOT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2020-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. MISJONARSKA nr domu 20 kod pocztowy 20-107 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DNIA 15 CZERWCA 2020 R. NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 2597/20202020-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-06-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 15.06.2020 R. PRZEDSIĘBIORCY WPISANI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFRACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TJ.: TOMASZ KALINOWSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ TOMASZ KALINOWSKI REGON: 432655130, NIP: 7121659345 I WANDA KOT PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ KOT WANDA REGON: 060504509, NIP: 7121235131 JAKO WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „GREY” W. KOT, T. KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA REGON: 060504662, NIP: 9462584431 POSTANOWILI O DOKONANIU ZGODNIE Z ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH O PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: „GREY” W. KOT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„GREY” W. KOT, T. KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA,2020-06-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-06-24 do dziś
5. Numer REGON0605046622020-06-24 do dziś
6. Numer NIP94625844312020-06-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2020-06-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej650.000,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000.000,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000.000,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-06-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2020-06-24 do dziś
2. ImionaWANDA MARIA2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2020-06-24 do dziś
2. ImionaWANDA MARIA2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOT2020-06-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TOMASZ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-06-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-24 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-06-24 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-06-24 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-06-24 do dziś
571 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-06-24 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-06-24 do dziś
781 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2020-06-24 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-24 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów