STĘPIEŃ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000847474
Numer REGON: 361980013
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/2343/20/934]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361980013 NIP 95919631422020-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTĘPIEŃ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina PIEKOSZÓW miejscowość PIEKOSZÓW2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość PIEKOSZÓW ulica UL. KASZTANOWA nr domu 4 kod pocztowy 26-065 poczta PIEKOSZÓW kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.02.2020 R., UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 01.06.2020 R., ZMIANA - ZMIENIONO § 1.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-06-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale24.02.2020 R. - UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ: STEPIEŃ JAKUB STEPIEŃ GRZEGORZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W PIEKOSZOWIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ; WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: JAKUB STĘPIEŃ (NIP 9590888898), GRZEGORZ STĘPIEŃ (NIP 9590888898).2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ JAKUB STĘPIEŃ GRZEGORZ SPÓŁKA CYWILNA,2020-06-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-06-26 do dziś
5. Numer REGON3619800132020-06-26 do dziś
6. Numer NIP95919631422020-06-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2020-06-26 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2020-06-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ JEDNOOSOBOWO WSPÓLNICY PROWADZĄCY SPRAWY SPÓŁKI.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2020-06-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2020-06-26 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-06-26 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-06-26 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-06-26 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-06-26 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-06-26 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-06-26 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-06-26 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-06-26 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów