SZEREMETA INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000847428
Numer REGON: 386363380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/5387/20/35]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSZEREMETA INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA2020-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2020-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 79C kod pocztowy 15-704 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.06.2020 R.2020-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA2020-06-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA2020-06-24 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA2020-06-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA2020-06-24 do dziś
2. ImionaDOMINIK2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA2020-06-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA2020-06-24 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA2020-06-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA2020-06-24 do dziś
2. ImionaDOMINIK2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-06-24 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-24 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-06-24 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-06-24 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-06-24 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-24 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-24 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów