STOWARZYSZENIE „SPORTOWCY MALI I DUZI”

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847406
Numer REGON: 386385386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/34278/20/964]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-06-26 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE „SPORTOWCY MALI I DUZI”2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BURGASKA nr domu 1 nr lokalu 13 kod pocztowy 02-758 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJFIJALKOWSKI@PRZEDSZKOLIADA.PL2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.06.2020 R.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT M. ST. WARSZAWY2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ORGANU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ORGANU JEDNOOSOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZOSEK2020-06-26 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKI2020-06-26 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKA2020-06-26 do dziś
2. ImionaKINGA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-06-26 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-06-26 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-06-26 do dziś
493 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-06-26 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiA. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIENIA SPORTU ORAZ WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ, ŚWIADCZONA W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ OSÓB UPRAWIAJĄCYCH SPORT LUB UCZESTNICZĄCYCH W WYCHOWANIU FIZYCZNYM. B. UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA I CZYNNEGO WYPOCZYNKU. C. PROPAGOWANIE CZYNNEGO UPRAWIANIA SPORTU. D. DZIAŁANIA NA RZECZ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ OCHRONY ZDROWIA. E. PROMOCJA I REALIZACJA PROGRAMÓW SPORTOWYCH ORAZ REHABILITACJI ZDROWOTNEJ. F. PROMOWANIE I WSPIERANIE EDUKACJI SPORTOWEJ. G. ROZWÓJ POPULARYZACJI SPORTU. H. WSPIERANIE MŁODYCH TALENTÓW, PROMOCJA MŁODYCH SPORTOWCÓW I ICH OSIĄGNIĘĆ. I. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM TERAPIE WSPIERAJĄCE ICH ROZWÓJ SPOŁECZNY, EMOCJONALNY, FIZYCZNY, PSYCHICZNY I UMYSŁOWY.2020-06-26 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów