LAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000847392
Numer REGON: 144397514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/35004/20/982]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 144397514 NIP 52136148232020-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZAJĘCZA nr domu 2B kod pocztowy 00-351 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.04.2020 R., REP. A NR 1238/2020, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-06-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleLAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KULESZA & ADAMIAK SPÓŁKA JAWNA (KRS 0000394097) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE ART. 562 ORAZ ART. 563 KSH W ZW. Z ART. 556 PKT. 2 KSH ORAZ ART. 551 §1 KSH I ART. 582 KSH. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ LAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA W DNIU 30.04.2020 R. PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZED NOTARIUSZ JULIĄ FERSTEN PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MOZARTA 1 LOK. 38, REP. A NR 1238/2020.2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKULESZA & ADAMIAK SPÓŁKA JAWNA,2020-06-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-06-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000394097 2020-06-25 do dziś
5. Numer REGON1443975142020-06-25 do dziś
6. Numer NIP52136148232020-06-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2020-06-25 do dziś
2. ImionaINGA KATARZYNA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIAK2020-06-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego40.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego40.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĄSKIEWICZ2020-06-25 do dziś
2. ImionaCEZARY2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2020-06-25 do dziś
2. ImionaINGA KATARZYNA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoADAMIAK2020-06-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-06-25 do dziś
21. NazwiskoMIĄSKIEWICZ2020-06-25 do dziś
2. ImionaCEZARY2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-06-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów