KWW-TOP WILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847369
Numer REGON: 301420210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/12947/20/151]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301420210 NIP 77923743682020-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKWW-TOP WILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy 60-119 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.04.2020 R., NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE (64-100) PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 9/1, REPERTORIUM A NUMER 3782/2020.2020-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-06-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: KWW-TOP WILLA - SPÓŁKA CYWILNA KWW-TOP WILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRYSTYNA JĘDRASZEWSKA, WIESŁAWA JÓZEFOWIAK, WIOLETA KURPISZ W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: KWW-TOP WILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA; 29.04.2020 R.; WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: KWW-TOP WILLA - SPÓŁKA CYWILNA KWW-TOP WILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRYSTYNA JĘDRASZEWSKA, WIESŁAWA JÓZEFOWIAK, WIOLETA KURPISZ. WSPÓLNICY: - KRYSTYNA JĘDRASZEWSKA, NIP: 9720332539, - WIESŁAWAJÓZEFOWIAK, NIP: 6961324149, - WIOLETA KURPISZ, NIP: 6971086680, - KWW-TOP WILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000832972.2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKWW - TOP WILLA SPÓŁKA CYWILNA KWW - TOP WILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRYSTYNA JĘDRASZEWSKA, WIESŁAWA JÓZEFOWIAK, WIOLETA KURPISZ REGON 301420210 NIP 7792374368,2020-06-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2020-06-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURPISZ2020-06-25 do dziś
2. ImionaWIOLETA KAZIMIERA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRASZEWSKA2020-06-25 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFOWIAK2020-06-25 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MAŁGORZATA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWW - TOP WILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3857512002020-06-25 do dziś
4. Numer KRS0000832972 2020-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWW - TOP WILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3857512002020-06-25 do dziś
4. Numer KRS0000832972 2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-25 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-06-25 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-06-25 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-25 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-25 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-06-25 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-06-25 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-06-25 do dziś
942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów