FUNDACJA INSTYTUTU PSYCHOLOGII - DZIECKO I RODZINA IM. ANNY GORDZIEJ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847365
Numer REGON: 386382778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/14334/20/163]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-06-26 do dziś
3. NazwaFUNDACJA INSTYTUTU PSYCHOLOGII - DZIECKO I RODZINA IM. ANNY GORDZIEJ2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ZACISZE nr domu 1D nr lokalu 4 kod pocztowy 60-831 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.04.2020 R.2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2020-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO WYDAWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UMOCOWAWNY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORDZIEJ NIEWCZYK2020-06-26 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO ŚWIADCZONĄ PRZEZ PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-26 do dziś
284 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2020-06-26 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. PROMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN, PROMOWANIE DZIAŁAŃ I POSTAW PROZDROWOTNYCH, PSYCHOEDUKACJA ORAZ EDUKACJA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO. NIESIENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZINOM W SYTUACJACH : KRYZYSOWYCH ORAZ WPIERANIE INICJATYW NA RZECZ POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZINIE. POMOC SPOŁECZNA DZIECIOM I RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIE SZANS TYCH DZIECI I RODZIN. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ROZWOJU PSYCHOLOGII STOSOWANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI POZNAWANIE I ROZWIJANIE METOD PRACY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ I PORADNIANEJ. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKAMI I GRUPAMI ZAWODOWYMI O PODOBNYCH CELACH I ZAKRESIE DZIAŁANIA. 2. PONADTO CELAMI FUNDACJI JEST WYKONYWANIE ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE: A) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W : TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W TYM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ. B) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA. C) NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA. D)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. E) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ UPOWSZECHNIENIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN. F) PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI KULTUROWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ. G) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA ORAZ UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA. H) PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOEDUKACJI DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN. I) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; J) PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY K) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; (CD. W § 3 STATUTU)2020-06-26 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów