BKSP RADCOWIE PRAWNI - BOCHACKI I KŁECZEK SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847350
Numer REGON: 386370746
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/7904/20/12]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBKSP RADCOWIE PRAWNI - BOCHACKI I KŁECZEK SPÓŁKA PARTNERSKA2020-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ2020-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość OLKUSZ ulica UL. FRANCESCO NULLO nr domu 19 nr lokalu 6 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.06.2020 R.2020-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoBOCHACKI2020-06-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-25 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-06-25 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-25 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś
2
1. NazwiskoKŁECZEK2020-06-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-25 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-06-25 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-25 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI; Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST DOKONANIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 5.000,00 ZŁ (PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ 2 (DWÓCH) PARTNERÓW.2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHACKI2020-06-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁECZEK2020-06-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów