7S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847328
Numer REGON: 386367030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/20405/20/425]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa7S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 62 nr lokalu 2 kod pocztowy 50-321 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.06.2020R., NOTARIUSZ OLGA KOGUT, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 89 LOK. 7, REP. A NR 2545/20202020-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁCZYŃSKI2020-06-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MAREK2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-06-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma7S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861337852020-06-24 do dziś
4. Numer KRS0000843081 2020-06-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ 7S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCY POPRZEZ SWOJE ORGANY.2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma7S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861337852020-06-24 do dziś
4. Numer KRS0000843081 2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-24 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-24 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-06-24 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-06-24 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2020-06-24 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-06-24 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-06-24 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-06-24 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów