ENERGETYKA KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000847305
Numer REGON: 386361227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[RDF/382938/22/801]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina LANCKORONA miejscowość IZDEBNIK2020-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość IZDEBNIK ulica UL. RZECZNA nr domu 4 kod pocztowy 34-144 poczta IZDEBNIK kraj POLSKA 2020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.06.2020 R.2020-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILEK2020-06-24 do dziś
2. ImionaOSKAR PATRYK2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.900,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSKAŁA2020-06-24 do dziś
2. ImionaPATRYCJA NATALIA2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.900,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGETYKA KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3835684592020-06-24 do dziś
4. Numer KRS0000789863 2020-06-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI2020-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGETYKA KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3835684592020-06-24 do dziś
4. Numer KRS0000789863 2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-24 do dziś
235 13 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-24 do dziś
335 11 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-24 do dziś
433 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-06-24 do dziś
535 14 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-06-24 do dziś
646 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-06-24 do dziś
768 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-24 do dziś
868 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-24 do dziś
977 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2021 okres OD 02.06.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
2data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.06.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.06.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów