„POLSKIE STOWARZYSZENIE TELEKOMUNIKACJI I CYFRYZACJI”

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000847172
Numer REGON: 386373526
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/17015/20/832]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-06-25 do dziś
3. Nazwa„POLSKIE STOWARZYSZENIE TELEKOMUNIKACJI I CYFRYZACJI”2020-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT „POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEKOMUNIKACJI I CYFRYZACJI” - PRZYJĘTY DNIA 20.01.2020 R. 11.06.2020 R. - ZMIANA § 7, § 13, § 20, § 21 UST. 6, § 23 UST.1, USUNIĘTO § 17; ZMIANA NUMERACJI § 18 - § 25 ODPOWIEDNIO NA § 17 - § 242020-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY2020-06-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ ZARZĄD NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 5.000,00 ZŁ WYMAGA PODJĘCIA PRZEZ ZARZĄD UPRZEDNIEJ UCHWAŁY ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW.2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPSKI2020-06-25 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILIŃSKI2020-06-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2020-06-25 do dziś
2. ImionaJAN2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPSKA2020-06-25 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILIŃSKA2020-06-25 do dziś
2. ImionaANETA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2020-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy194 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2020-06-25 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-06-25 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-25 do dziś
472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2020-06-25 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-25 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-06-25 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-06-25 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-06-25 do dziś
958 13 Z WYDAWANIE GAZET2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, EDUKACYJNA, NAUKOWA I NAUKOWO-BADAWCZA, W TYM M. IN.: STYMULOWANIE ORAZ PROPAGOWANIE ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI I CYFRYZACJI; 2. INICJOWANIE I POPIERANIE TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI I CYFRYZACJI; 3. TWORZENIE NOWOCZESNYCH, PRZEJRZYSTYCH I PORÓWNYWALNYCH FORM KSZTAŁCENIA, ORAZ WALIDACJI I CERTYFIKACJI KWALIFIKACJI W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ; 4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU RYNKÓW ZWIĄZANYCH Z TELEKOMUNIKACJĄ LUB CYFRYZACJĄ W TYM M.IN.: UDZIAŁ W KSZTAŁTOWANIU PRAWA, STYMULOWANIE WDRAŻANIA NOWYCH TECHNOLOGII ORAZ ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH, PROMOWANIE KONKURENCYJNOŚCI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI; 5. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZNOŚCIAMI W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ, W TYM M.IN.: UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI I ŚWIADCZENIE DORADZTWA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA ZE ŚRODKÓW UE, UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O KONIECZNYCH DOSTOSOWANIACH PRAWNYCH I TECHNICZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z CZŁONKOSTWA POLSKI W UE, TWORZENIE INSTYTUCJI I STRUKTUR ORAZ WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW KRAJOWYCH I FUNDUSZY UE; 6. DOKONYWANIE PRZEGLĄDU I ZGŁOSZENIA AKTUALIZACJI LUB NOWELIZACJI PRZEPISÓW I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH W ZAKRESIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, NORM TECHNICZNO - BUDOWLANYCH; 7. TWORZENIE, WDROŻENIE I MODYFIKACJA PODSTAWOWYCH STANDARDÓW WYKONYWANIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW / ZLECENIOBIORCÓW / LUB INNYCH OSÓB LUB PODMIOTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI, W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ BUDOWLANEJ, 8. WSPIERANIE I WSPÓŁPRACOWANIE ZE WSZELKIMI INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI I PRYWATNYMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ STOWARZYSZENIA; 9. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE OBSZARÓW ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ STOWARZYSZENIA; CD. WG STUATUTU W PKT. II POSTANOWIENIA2020-06-25 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów