STOWARZYSZENIE „BRACTWO MUNDUROWE RP”

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000846902
Numer REGON: 386575520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7703/20/409]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-07-20 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE „BRACTWO MUNDUROWE RP”2020-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 25 nr lokalu 3A kod pocztowy 70-316 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116 MAJA 2020 R. 6 CZERWCA 2020 R. - USUNIĘTO: ART.3 UST.2, DODANO: ART.3 UST.22020-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE: A. PREZES Z WICEPREZESEM B. PREZES I SKARBNIK C. WICEPREZES I SKARBNIK 2. STOWARZYSZENIE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANE PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW POWOŁYWANYCH PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA. PEŁNOMOCNICTWO MOŻE BYĆ UDZIELONE WYŁĄCZNIE Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE PEŁNOMOCNIK BĘDZIE UMOCOWANY DO DZIAŁANIA JEDYNIE ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM.2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK WESOŁOWSKA2020-07-20 do dziś
2. ImionaALICJA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBATOWSKI2020-07-20 do dziś
2. ImionaMAREK2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELSKI2020-07-20 do dziś
2. ImionaJACEK CEZARY2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2020-07-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZŁAPA2020-07-20 do dziś
2. ImionaMARIAN BOGUMIŁ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKA2020-07-20 do dziś
2. ImionaDANUTA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaELAZZABI2020-07-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2020-07-20 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA KATARZYNA2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2020-07-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANDRZEJ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-07-20 do dziś
288 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-20 do dziś
390 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-07-20 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-07-20 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów