APTEKA RYNEK WITKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000846868
Numer REGON: 363023505
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/10926/20/966]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RYNEK WITKOWSCY SPÓŁKA JAWNA2020-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2020-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica RYNEK nr domu 21 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.04.2020 R. NOTARIUSZ MAGDALENA KLESZCZYŃSKA - NAROŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELAWIE, UL. 1 MAJA NR 34/201, REP.A NR 2205/2020.2020-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI APTEKA RYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ APTEKA RYNEK WITKOWSCY SPÓŁKA JAWNA. UCHWAŁA NR 1/IV/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APTEKA RYNEK SP. Z O.O. Z DNIA 30.04.2020 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W SPÓŁKĘ OSOBOWĄ NA PODSTAWIE ART.551§1 KSH ORAZ ART.563 KSH, NOTARIUSZ MAGDALENA KLESZCZYŃSKA - NAROŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELAWIE, UL. 1 MAJA NR 34/201, REP.A NR 2205/2020.2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „RYNEK” , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000586672 2020-07-30 do dziś
5. Numer REGON3630235052020-07-30 do dziś
6. Numer NIP88221228222020-07-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2020-07-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKA DOMAGAŁA2020-07-30 do dziś
2. ImionaBEATA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKA DOMAGAŁA2020-07-30 do dziś
2. ImionaBEATA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2020-07-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-30 do dziś
273 1 REKLAMA2020-07-30 do dziś
368 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-30 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów