USB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000846778
Numer REGON: 015685408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/11447/20/575]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015685408 NIP 53422541082020-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaUSB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PIASTÓW miejscowość PIASTÓW2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASTÓW ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 05-820 poczta PIASTÓW kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.USBSYSTEM.PL2020-06-26 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURO@USBSYSTEM.PL2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NTARIALNY Z DNIA 16.03.2020 R., NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ SOCZYŃSKI - NOTARIUSZ, HUBERT PERYCZ -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 02-697 WARSZAWA, UL. RZYMOWSKIEGO 34, REP. A NR 2750/20202020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-06-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 16.03.2020 R. WSZYSCY WSPÓLNICY PODJĘLI JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĘ NR 1 O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE ART. 562 § 1 K.S.H. W ZW. Z ART. 581 K.S.H. SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ - USB SYSTEM KATARZYNA I MACIEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ -USB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaUSB SYSTEM KATARZYNA I MACIEJ NOWAK, SPÓŁKA JAWNA2020-06-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-06-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000816143 2020-06-26 do dziś
5. Numer REGON0156854082020-06-26 do dziś
6. Numer NIP53422541082020-06-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-06-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej21100 ZŁ2020-06-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego21100 ZŁ2020-06-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego21100 ZŁ2020-06-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-06-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej21100 ZŁ2020-06-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego21100 ZL2020-06-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego21100 ZŁ2020-06-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3846417732020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000809093 2020-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; KOMPLEMENTARIUSZA - USB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3846417732020-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000809093 2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2020-06-26 do dziś
227 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2020-06-26 do dziś
327 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2020-06-26 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-06-26 do dziś
546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-06-26 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2020-06-26 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-06-26 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-06-26 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów