CSTORE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000846769
Numer REGON: 386337134
Numer NIP: 5862356855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-12-08
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/19444/23/949]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSTORE SPÓŁKA AKCYJNA2020-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2020-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 96/98 kod pocztowy 81-451 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.06.2020, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MONIKA WAROŃSKA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5/7/C/5, 81-368 GDYNIA, REPERTORIUM A NR 2489/20202020-06-19 do dziś
209.07.2020R., REP.A NR 3119/2020, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA ART.3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, DODANIE W ART.3 NASTEPUJĄCYCH USTĘPÓW: 1A, 1B, 1C2021-03-15 do dziś
302.03.2021, 1471/2021, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA ART. 3 UST. 1, UST. 1A, UST. 1B, UST. 1C STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2022-01-11 do dziś
422.10.2021, REP. A 8418/2021, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, DODANIE W STATUCIE ART. 3A, ART. 3B I ART. 3C, ZMIANA ART. 5 UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2022-04-29 do dziś
512.01.2023 R., REP. A NR 240/2023, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA ART. 3 UST. 1, UST. 1A, UST. 1B, UST. 1C ORAZ 4.07.2023 R., REP. A NR 3914/2023, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, DOOKREŚLENIE ART. 3 UST. 1, UST. 1A2023-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-19 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-06-19 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1157182,10 ZŁ2023-07-28 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego812491,20 ZŁ2022-04-29 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji115718212023-07-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2020-06-19 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1157182,10 ZŁ2023-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1000000,00 ZŁ2020-06-19 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2020-06-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100000002020-06-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-06-19 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2021-03-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3908382021-03-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-03-15 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2021-03-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4423782021-03-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-03-15 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2022-01-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5745002022-01-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-11 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2022-01-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii470142022-01-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-01-11 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2023-07-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1170912023-07-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2023-07-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-06-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZEK2020-06-19 do dziś
2. ImionaDAWID PIOTR2020-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWLAZŁO2023-12-08 do dziś
2. ImionaJOLANTA2023-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-08 do dziś
21. NazwiskoBONJA2020-06-19 do dziś
2. ImionaJACEK MARCIN2020-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-19 do dziś
31. NazwiskoPASZEK2020-06-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW BOGUMIŁ2020-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-06-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-06-19 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2020-06-19 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2021 okres OD 19.06.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2data złożenia 30.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
3data złożenia 06.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 19.06.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.06.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.06.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów