TAVOLO POLSKA POŁUDNIE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000846595
Numer REGON: 386327294
Numer NIP: 6272767569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/34104/21/15]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAVOLO POLSKA POŁUDNIE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2020-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. KADECKA nr domu 5A kod pocztowy 41-503 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2020-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.20202020-06-18 do dziś
202.02.2021R., REPERTORIUM A NR 500/II/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ PASZEK, KRYSTYNA PASZEK W CHORZOWIE UL. WOLNOSCI 39/9 ZMIENIONO: § 5, § 9 UMOWY SPÓŁKI2021-03-11 do dziś
313.05.2021R. REP. A NR 2665/II/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA 41-503 CHORZÓW, ULICA WOLNOŚCI 39/9 ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI PRZEYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2021-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2783391482022-05-27 do dziś
4. Numer KRS0000221737 2022-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ2022-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2022-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISKUP2022-05-27 do dziś
2. ImionaADAM MAREK2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-06-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2020-06-18 do dziś
210 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2020-06-18 do dziś
310 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-06-18 do dziś
410 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-06-18 do dziś
510 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2020-06-18 do dziś
610 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-18 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-06-18 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-06-18 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów