RAMAX GANCARZ, GAMROT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000846181
Numer REGON: 386308598
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/7603/20/308]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRAMAX GANCARZ, GAMROT SPÓŁKA JAWNA2020-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PIEKARY ŚLĄSKIE gmina PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE2020-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE ulica UL. PRZYJAŹNI nr domu 145 kod pocztowy 41-948 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.06.2020 R.2020-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMROT2020-06-17 do dziś
2. ImionaMARCIN ALEKSANDER2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANCARZ2020-06-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ZBIGNIEW2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA WSPÓLNIKÓW W ZAKRESIE REPREZENTACJI SPÓŁKI.2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMROT2020-06-17 do dziś
2. ImionaMARCIN ALEKSANDER2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANCARZ2020-06-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ZBIGNIEW2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-06-17 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-06-17 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-06-17 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-06-17 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-06-17 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-06-17 do dziś
795 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2020-06-17 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-06-17 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów