ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY SŁUPIA KONECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-10 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000846159
Numer REGON: 386308546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/5772/20/113]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY SŁUPIA KONECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KONECKI gmina SŁUPIA KONECKA miejscowość SŁUPIA2020-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPIA nr domu 30A kod pocztowy 26-234 poczta SŁUPIA kraj POLSKA 2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.04.2020 R., REP. A 2010/20, NOTARIUSZ SŁAWOMIR DĘBSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, UL. KS. BISKUPA JAWORSKIEGO 1; 05.06.2020 R., REP. A 2723/20, NOTARIUSZ SŁAWOMIR DĘBSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, UL. KS. BISKUPA JAWORSKIEGO 1; ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 1, § 6, § 7, § 8, § 14, § 15.2020-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-17 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„RZECZPOSPOLITA”2020-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA SŁUPIA KONECKA2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2910107022020-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2020-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOREK2020-06-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATUSZNIAK2020-06-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIEC2020-06-17 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-17 do dziś
21. NazwiskoPĘKACZ2020-06-17 do dziś
2. ImionaADRIAN2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-17 do dziś
31. NazwiskoZIĘBICKI2020-06-17 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-06-17 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-06-17 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-06-17 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-06-17 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-06-17 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-06-17 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2020-06-17 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-17 do dziś
943 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów