Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/17196/20/902]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-06-16 do dziś
3. NazwaKLUB SPORTOWY MAŚLICE WROCŁAW2020-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. IŁAWSKA nr domu 58 kod pocztowy 54-109 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-06-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMASLICKIFOOTBALL@GMAIL.COM2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1- 16.04.2020 R - 06.06.2020 - UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2020-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA2020-06-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAWIERANIA UMÓW , UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIE MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES.2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWÓRSKI2020-06-16 do dziś
2. ImionaFILIP2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2020-06-16 do dziś
2. ImionaDANIEL2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2020-06-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZYKOWSKI2020-06-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPEK2020-06-16 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-06-16 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-06-16 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: 1) INICJOWANIA I WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI SPORTU ORAZ PODNOSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA; 2) WSPIERANIA ROZWOJU TURYSTKI ORAZ AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I KULTURY FIZYCZNEJ; 3) INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ; 4) DZIAŁANIA NA RZECZ REWITALIZACJI ISTNIEJĄCYCH I TWORZENIA NOWYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH, W TYM TAKICH , KTÓRE ZACHĘCAJĄ DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ; 5) DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 6) PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.2020-06-16 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów