Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/3725/20/569]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-06-16 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE ECOSPORT2020-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2020-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. BYSTRZAŃSKA nr domu 29 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.05.2020 R.2020-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ2020-06-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTACJI MA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DOPUSZCZA SIĘ REPREZENTACJĘ ŁĄCZNĄ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W IMIENIU KTÓRYCH DZIAŁA PEŁNOMOCNIK, WSKAZANY ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI § 20 UST. 2. 2. ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH. CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE BYĆ USTANOWIONY SAMODZIELNYM PEŁNOMOCNIKIEM DO CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY ZGODNIE ZE STATUTEM STOWARZYSZENIA JEST UPRAWNIONY DO JEJ REPREZENTOWANIA TYLKO ŁĄCZNIE Z INNĄ OSOBĄ.2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIŚ2020-06-16 do dziś
2. ImionaADAM2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKIEL2020-06-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARAWARA2020-06-16 do dziś
2. ImionaDAWID2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-06-16 do dziś
259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2020-06-16 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-06-16 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-06-16 do dziś
558 13 Z WYDAWANIE GAZET2020-06-16 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-06-16 do dziś
793 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2020-06-16 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-06-16 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1) PROMOCJA OCHRONY PRZYRODY; 2) POBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ; 3) PROPAGOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH; 4) WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ FAUNY I FLORY; 5) ZAPOBIEGANIE POSTĘPOWANIU DEGRADACJI ŚRODOWISKA; 6) KSZTAŁTOWANIE POSTAW ZGODNYCH Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; 7) KREOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA; 8) PROMOWANIE WSZECHSTRONNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, W TYM TURYSTYKI I SPORTU, W SZCZEGÓLNOŚCI W OPARCIU O WALORY ŚRODOWISKA; 9) PROMOWANIE SAMORZĄDÓW I REGIONÓW, NA TERENIE KTÓRYCH DZIAŁA STOWARZYSZENIE; 10)DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, EDUKACYJNA I KULTURALNA, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE INICJOWANIA, WSPIERANIA I POMOCY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH SPORTOWYCH.2020-06-16 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów