BAŁTYCKI INSTYTUT WELLBEING

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000846146
Numer REGON: 386310980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/9200/20/843]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-06-16 do dziś
3. NazwaBAŁTYCKI INSTYTUT WELLBEING2020-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2020-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. LEONA STANISZEWSKIEGO nr domu 15A nr lokalu 20 kod pocztowy 81-603 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2020-06-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPAWLUS1@GMAIL.COM2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.03.2020 - UCHWALENIE STATUTU2020-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER EDUKACJI NARODOWEJ2020-06-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU.2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZERBIŃSKA INGLOT2020-06-16 do dziś
2. ImionaMONIKA KAROLINA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaINGLOT2020-06-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-06-16 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-16 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-06-16 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-06-16 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-06-16 do dziś
685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2020-06-16 do dziś
790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2020-06-16 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-06-16 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST WSPIERANIE ZDFOWIA FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO I DUCHOWEGO CZŁOWIEKA I SPOŁECZNOŚCI, KTÓRE ON TWORZY, POPRZEZ PROPAGOWANIE WELLBEING JAKO SZEROKO ROZUMIANEJ DBAŁOŚCI O DOBROSTAN W RÓŻNYCH ASPEKTACH ŻYCIA, M.IN. ROZWOJU OSOBISTEGO I DUCHOWEGO, PROWADZENIA ORGANIZACJI I FIRM, ZDROWIA, EDUKACJI, ŚRODOWISKA, PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW I OTOCZENIA, JAK RÓWNIEŻ TURYSTYKI, WYPOCZYNKU I REKREACJI. SZCZEGÓŁOWE CELE OKREŚLONE ZGODNIE Z PAR.6 STATUTU.2020-06-16 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów