POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-10 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000846088
Numer REGON: 012693577
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/32532/20/435]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012693577 NIP 52519176782020-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁOŚCIAŃSKA nr domu 35A kod pocztowy 01-710 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZARZAD@PCHU.PL2020-06-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PCHU.PL2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.2020 R., REP. A NR 1797/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-06-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27.05.2020 R., O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ART. 551 § 1 I ART. 558. UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM DĄBROWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE 00-873 UL. OGRODOWA 37 LOK. 40, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1797/2020 Z DNIA 27.05.2020 R.2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPOLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA,2020-06-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-06-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000165026 2020-06-17 do dziś
5. Numer REGON0126935772020-06-17 do dziś
6. Numer NIP52519176782020-06-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2020-06-17 do dziś
2. ImionaJAN2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1055 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211000,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZĄDKOWSKA2020-06-17 do dziś
2. ImionaIZABELA BARBARA2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27200,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU POSIADAJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2020-06-17 do dziś
2. ImionaJAN2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZĄDKOWSKA2020-06-17 do dziś
2. ImionaIZABELA BARBARA2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRZEGOREK2020-06-17 do dziś
2. ImionaJAN WŁADYSŁAW2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-17 do dziś
21. NazwiskoSENATOR2020-06-17 do dziś
2. ImionaANNA2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-17 do dziś
31. NazwiskoLIS2020-06-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-17 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-06-17 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-17 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-06-17 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-17 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-06-17 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-06-17 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów