L200 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000845863
Numer REGON: 386290190
Numer NIP: 5252826009
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-04-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/22113/24/795]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL200 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 00-843 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.20202020-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRWE RENEWABLES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0163539092022-11-15 do dziś
4. Numer KRS0000041226 2022-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2022-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIAS2023-10-31 do dziś
2. ImionaROBERT2023-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALESZEWSKA2023-10-31 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNAROWSKA2023-10-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYJAK2023-10-31 do dziś
2. ImionaMARTA2023-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWASILEWSKI2023-10-31 do dziś
2. ImionaLESZEK2023-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM2023-10-31 do dziś
21. NazwiskoBORKOWSKI2023-10-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2023-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM2023-10-31 do dziś
31. NazwiskoLEWANDOWSKI2023-10-31 do dziś
2. ImionaMAREK2023-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM2023-10-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-15 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-06-15 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-15 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-06-15 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-06-15 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-06-15 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-15 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-06-15 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2021 okres OD 08.06.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
2data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4data złożenia 10.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.06.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2024-04-19 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI L200 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 845863) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ POZOSTAŁYCH SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH (WYMIENIONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA OGŁOSZONYM W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM W DNIU 4.12.2023 POZ. 57720) ZE SPÓŁKĄ L30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 839676), JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ, NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ POZOSTAŁYCH SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ., 02.04.2024, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW L200 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 845863)  UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 2 KWIETNIA 2024 ROKU, OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NUMER 10361/2024 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ PAŁGAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 5 LOK. 1, 03-716 WARSZAWA. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW L30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 839676)  UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 2 KWIETNIA 2024 ROKU, OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NUMER 10315/2024 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ PAŁGAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 5 LOK. 1, 03-716 WARSZAWA.2024-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów