Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/17272/20/757]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-06-16 do dziś
3. Nazwa„POMAGAMY JAK MOŻEMY”2020-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. CEDROWA nr domu 3 nr lokalu 3 kod pocztowy 52-112 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.05.2020 R.2020-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2020-06-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, TAKŻE W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH RAZEM (PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 3 OSÓB, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU).2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKA2020-06-16 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIKŁA SUSZEK2020-06-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA RENATA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2020-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-06-16 do dziś
287 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2020-06-16 do dziś
388 10 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI FUNDACJI SĄ: 1. OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA, POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS WYMIENIONYCH PONIŻEJ OSÓB I GRUP SPOŁECZNYCH ORAZ I ICH RODZIN POTRZEBUJĄCYCH POMOCY: A. DZIECIOM, MŁODZIEŻY, B. OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, C. OSOBOM W WIEKU EMERYTALNYM I RENCISTOM, D. KOBIETOM, E. KOMBATANTOM I OSOBOM REPRESJONOWANYM. 2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM: A. FINANSOWANIE I POMOC ORGANIZACYJNA W LECZENIU I REHABILITACJI OSÓB DOTKNIĘTYCH CIĘŻKIMI CHOROBAMI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, B. WSPIERANIE SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH, C. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, D. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI, E. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ. 3. OCHRONA PRAW DZIECI. 4. WSPIERANIE ROZWOJU TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY. 5. WSPIERANIE PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH, OŚWIATOWYCH I OPIEKUŃCZYCH. 6. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. 7. ORGANIZACJA I PROMOCJA WOLONTARIATU. 8. DZIAŁANIE NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA I RODZICIELSTWA. 9. DZIAŁANIE NA RZECZ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. 10. DZIAŁANIE NA RZECZ NAUKI, SZKOLNICTWA, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA. 11. INTEGRACJA I REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. 12. DZIAŁANIE NA RZECZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, W TYM SAMOOBRONA. 13. DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, 14. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZNOŚCIAMI. 15. POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ. 16. PROMOCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ. C.D. W § 5 STATUTU FUNDACJI2020-06-16 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów