ELEKTROWNIA GRABOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000845774
Numer REGON: 386313837
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/13178/20/778]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELEKTROWNIA GRABOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. FRANCISZKA FIRLIKA nr domu 40 kod pocztowy 60-692 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.05.2020 R. NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIELIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 86/6, 61-715, REP. A NR 2251/20202020-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDROJEWSKI2020-06-17 do dziś
2. ImionaDANIEL2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.800,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.800,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.800,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELEKTROWNIA GRABOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3833114532020-06-17 do dziś
4. Numer KRS0000785226 2020-06-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI),ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OKREŚLONYMI W UMOWIE SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA (SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ).2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaELEKTROWNIA GRABOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3833114532020-06-17 do dziś
4. Numer KRS0000785226 2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-06-17 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-17 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-17 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-06-17 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-17 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-06-17 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-06-17 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-06-17 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów