„SHADOW BROTHER’S”

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000845750
Numer REGON: 386304689
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/7825/20/954]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-06-16 do dziś
3. Nazwa„SHADOW BROTHER’S”2020-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO nr domu 36 kod pocztowy 52-110 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.12.2019R. ZE ZMIANĄ Z DNIA 04.05.2020R. - ZMIENIONO § 8 UST. 14, § 6 UST. 7, § 7 UST. 1.2020-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA2020-06-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I DWÓCH WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2020-06-16 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŻNY2020-06-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARCHOŁ2020-06-16 do dziś
2. ImionaKONRAD2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKIER2020-06-16 do dziś
2. ImionaANNA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARLIUK2020-06-16 do dziś
2. ImionaMARYJA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWCZYN2020-06-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2020-06-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2020-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-06-16 do dziś
266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-06-16 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-06-16 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-06-16 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-16 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-06-16 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-06-16 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-16 do dziś
945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiA. WSPIERANIE I WZAJEMNA POMOC DLA KAŻDEGO CZŁONKA STOWARZYSZENIA, KTÓRY MOŻE JEJ POTRZEBOWAĆ, B. PROMOCJA I POPULARYZACJA WIEDZY I HISTORII O MOTOCYKLACH, C. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA POPRZEZ UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU STOWARZYSZENIA ORAZ JEGO CZŁONKÓW, D. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE I PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, E. PROMOCJA I POPULARYZACJA MOTOCYKLIZMU JAKO FORMY ATRAKCYJNEGO SPĘDZANIA CZASU ORAZ ALTERNATYWY DLA WYKORZYSTANIA INNYCH POJAZDÓW JAKO ŚRODKÓW TRANSPORTU, F. KSZTAŁTOWANIE ZMIAN PRAWNYCH ORAZ ZMIAN W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PRZYJAZNYCH DO UPRAWIANIA MOTOCYKLIZMU I POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MOTOCYKLISTÓW, G. INTEGRACJA ŚRODOWISKA MOTOCYKLISTÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH MOTOCYKLIZMEM, H. POSZERZANIE WIEDZY I EDUKACJA Z ZAKRESU TECHNIKI JAZDY NA MOTOCYKLU, BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, ODPOWIEDZIALNEJ JAZDY MOTOCYKLEM, I. UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE RUCHU DROGOWEGO, J. WSPARCIE TECHNICZNE, SZKOLENIOWE, ORGANIZACYJNE, INFORMACYJNE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z MOTOCYKLIZMEM I POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, K. PODTRZYMYWANIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ. L. WSPIERANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, M. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, H. PROMOCJA I POPULARYZACJA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA POPRZEZ BUDOWANIE I UDOSTĘPNIANIE BAZY TRAS MOTOCYKLOWYCH, UWZGLĘDNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ POZNANIA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I KULTUROWEGO, O. PROMOWANIE WŚRÓD CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA I ICH RODZIN DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA SKUTKÓW FINANSOWYCH WYPADKÓW DROGOWYCH.2020-06-16 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów