A.J.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000845664
Numer REGON: 386328112
Numer NIP: 6263038871
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[RDF/551016/23/98]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2020-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. ZABRZAŃSKA nr domu 7 kod pocztowy 41-907 poczta BYTOM kraj POLSKA 2020-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.02.2020R. NOTARIUSZ DAMIAN KORBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA DAMIAN KORBECKI UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 12 W KATOWICACHJ, REP. A NR 336/20202 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.04.2020R. NOTARIUSZ DAMIAN KORBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA DAMIAN KORBECKI, UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 12 W KATOWICACH, REP. A NR 1156/2020 ZMIANA §4 PKT 12020-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2020-06-18 do dziś
2. ImionaALICJA BOŻENA2020-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ2020-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2020-06-18 do dziś
2. ImionaALICJA BOŻENA2020-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-18 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-06-18 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-06-18 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-18 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-18 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-18 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-06-18 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-06-18 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.12.2022 okres OD 18.06.2020 DO 31.12.20202022-12-27 do dziś
2data złożenia 27.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-27 do dziś
3data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.06.2020 DO 31.12.20202022-12-27 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.06.2020 DO 31.12.20202022-12-27 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-27 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów