AQUA DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000845563
Numer REGON: 386298049
Numer NIP: 5492458887
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-08-09
Sygnatura akt[RDF/556723/23/367]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość ZABORZE2020-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABORZE ulica UL. SOSNOWA nr domu 3 kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 2020-06-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.ADG@GMAIL.COM2020-06-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.A-QUADESIGN.COM2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.02.2020 R., REPERTORIUM A NR 1855/2020, NOTARIUSZ MARIUSZ SZUBRYT, KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU, RYNEK GŁÓWNY 122020-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2020-06-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2020-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2020-06-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12000,00 ZŁ2020-06-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2020-06-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-06-16 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-06-16 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-29 do dziś
2data złożenia 09.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-09 do dziś
3data złożenia 09.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-09 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-29 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów