Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/26293/20/736]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„VYRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 88 nr lokalu 51L/210 kod pocztowy 00-992 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.2020 R., NOTARIUSZ MAGDALENA SIKORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 598/20202020-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2020-06-17 do dziś
2. ImionaDANIEL GRZEGORZ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁOTYCH2020-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERRA2020-06-17 do dziś
2. ImionaMARCIN WOJCIECH2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁOTYCH2020-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ2020-06-17 do dziś
2. ImionaKONRAD PIOTR2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁOTYCH2020-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUCKI2020-06-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁOTYCH2020-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-17 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORYL2020-06-17 do dziś
2. ImionaJACEK JERZY2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁOTYCH2020-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2020-06-17 do dziś
2. ImionaDANIEL GRZEGORZ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERRA2020-06-17 do dziś
2. ImionaMARCIN WOJCIECH2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-06-17 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2020-06-17 do dziś
358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2020-06-17 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-06-17 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-06-17 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-06-17 do dziś
793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-06-17 do dziś
859 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-06-17 do dziś
959 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów