AQUALITY SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000845398
Numer REGON: 385725302
Numer NIP: 7831814074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-02-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/5986/24/252]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUALITY SPÓŁKA AKCYJNA2020-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA nr domu 7 kod pocztowy 61-894 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-06-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHELLO@AQUALITY-SYSTEM.COM2022-05-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUALITY-SYSTEM.COM2022-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.02.2020 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ MATECKĄ KOTECKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ W POZNANIU PRZY UL.WIELKIEJ NR 12/2 REP. A NR 1113/20202020-06-16 do dziś
201.10.2020 R., REP. A NR 5821/2020, NOTARIUSZ JOANNA MATECKA- KOTECKA , POZNAŃ. ZMIENIONO § 14 UST. 1.2020-11-25 do dziś
323.08.2023 R., REP. A NR 4486/2023, NOTARIUSZ JOANNA MATECKA- KOTECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 7 UST.1, § 16.2023-12-28 do dziś
413.12.2023 R., REP. A NR 6637/2023, NOTARIUSZ JOANNA MATECKA-KOTECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, W STATUCIE SPÓŁKI ZMIENIONO: § 7 UST.1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2024-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-16 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-06-16 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2024-02-27 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego25000,00 ZŁ2023-12-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji4000002024-02-27 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,50 ZŁ2020-06-16 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego200000,00 ZŁ2024-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII A2020-06-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4000002024-02-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-06-16 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-06-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS ZIELIŃSKA2020-11-25 do dziś
2. ImionaMONIKA JOANNA2020-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2020-06-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAKUB2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFRYŚNY2020-11-25 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JERZY2020-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-25 do dziś
21. NazwiskoDUSZCZAK ZYBAŁA2020-06-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-16 do dziś
31. NazwiskoTENEROWICZ GRĄDZKA2020-06-16 do dziś
2. ImionaDOBROMIŁA KATARZYNA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2020-06-16 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-06-16 do dziś
373 1 REKLAMA2020-06-16 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-16 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-06-16 do dziś
685 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-16 do dziś
718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-06-16 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-06-16 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2021 okres OD 20.02.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 20.02.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.02.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów