SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI APARTAMENTY CZARNA GÓRA

Stan na dzień 2020-09-16 godz. 02:39:39
Numer KRS: 0000845274
Numer REGON: 386312683
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/10422/20/857]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2020-06-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI APARTAMENTY CZARNA GÓRA2020-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BUŁGARSKA nr domu 59 nr lokalu U3 kod pocztowy 60-320 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114 MARCA 2020 R.2020-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMIERZEJEWSKI2020-06-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MIROSŁAW2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-17 do dziś
21. NazwiskoSKROK2020-06-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ SŁAWOMIR2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2020-06-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULSKI2020-06-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORODYCZ2020-06-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI, CZŁONKÓW LUB UŻYTKOWANYMI NA PODSTAWIE INNEGO TYTUŁU PRAWNEGO (W TYM: NAJMU LUB DZIERŻAWY)2020-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-17 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE OSÓB TRZECICH2020-06-17 do dziś
379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-17 do dziś
456 10 A PROWADZENIE RESTAURACJI LUB INNYCH STAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH2020-06-17 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-06-17 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE, WYNAJEM LUB DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-06-17 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-06-17 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-06-17 do dziś
947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów