LAB - LEARNING AND BEING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000845098
Numer REGON: 386242340
Numer NIP: 6793200569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-05-14
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/14594/24/303]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB - LEARNING AND BEING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZABŁOCIE nr domu 25 nr lokalu 40 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2020 R.2020-06-06 do dziś
211.08.2020, REP. A NR 5557/2020, NOTARIUSZ HONORATA OBSZAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIŁGORAJU ZMIENIONO: § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI2020-09-22 do dziś
310.03.2021, A NR 562/2021, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA DRĄŻEK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: § 1; § 5; § 10; § 13; § 14; § 15 UMOWY SPÓŁKI. DODANO: § 6 UST. 3 DO UMOWY SPÓŁKI.2021-09-09 do dziś
431.01.2022 R., A NR 171/2022, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 159 - ZMIENIONO § 5, DODANO § 6 UST. 42022-04-13 do dziś
518.08.2022, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 159 - ZMIENIONO § 5, DODANO § 6 UST.52023-04-17 do dziś
609.06.2023, REP A NR 2451/2023, NOTARIUSZ JACEK POLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. TOPIEL 21/4- ZMIENIONO §5, DODANO §6 UST. 62023-07-21 do dziś
715.04.2024, REP A NR 12790/2024, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2/26B- ZMIENIONO §5, DODANO §6 UST. 72024-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROĆ2020-06-06 do dziś
2. ImionaIGA2020-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 38.000.00 ZŁ2024-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2024-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - SAMODZIELNIE. 2) CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIU PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJACEJ 20.000,00 ZŁ. (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100), A POWYŻEJ TEJ KWOTY - ŁĄCZNIE Z PREZES ZARZĄDU.2021-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2020-09-22 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCIŃSKA PIETRZAK2020-09-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2020-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROĆ2020-06-06 do dziś
2. ImionaIGA2020-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2020-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2022 okres OD 06.06.2020 DO 31.12.20202022-03-29 do dziś
2data złożenia 06.02.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-02-06 do dziś
3data złożenia 28.03.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2020 DO 31.12.20202022-03-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-02-06 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.06.2020 DO 31.12.20202022-03-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-02-06 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów