„EXIMACO” PAWEŁ MATULANIEC, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000845093
Numer REGON: 386275700
Numer NIP: 5291831196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-05-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23009/21/841]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXIMACO” PAWEŁ MATULANIEC, SPÓŁKA JAWNA2020-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina MILANÓWEK miejscowość MILANÓWEK2020-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość MILANÓWEK ulica UL. PRZESKOK nr domu 6 kod pocztowy 05-822 poczta MILANÓWEK kraj POLSKA 2020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.04.2020 R. - UMOWA SPÓŁKI 27.05.2020 R. - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2020-06-10 do dziś
223.04.2021 R., ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2021-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2020-06-10 do dziś
2. ImionaARTUR WOJCIECH2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATULANIEC2020-06-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY MAJĄ PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2020-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2020-06-10 do dziś
2. ImionaARTUR WOJCIECH2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATULANIEC2020-06-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-10 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-06-10 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-06-10 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-06-10 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-06-10 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-28 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów