ENDO-LANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000844974
Numer REGON: 386244183
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-06-12
Sygnatura akt[RDF/388381/22/71]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDO-LANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JÓZEF WADOWSKI, REP. A NR 1576/20202020-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻBIKOWSKA2020-06-06 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2020-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2020-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERGIEW2020-06-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2020-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2020-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2020-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU , LUB SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY W IMIENIU ZARZĄDU PROKURENT SPÓŁKI - DO REPREZENTACJI NIEZWIĄZANEJ Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH C) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU , LUB SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY W IMIENIU ZARZĄDU PROKURENT SPÓŁKI DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O KWOCIE NIE WYŻSZEJ NIŻ 500 ZŁ MIESIĘCZNIE D) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓLNIE PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU SPÓŁKI - DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O KWOCIE WYŻSZEJ NIŻ 500 ZŁ MIESIĘCZNIE2020-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻBIKOWSKA2020-06-06 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2020-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERGIEW2020-06-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-06 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-06 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2020-06-06 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-06-06 do dziś
521 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2020-06-06 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2020-06-06 do dziś
771 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-06-06 do dziś
896 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-06-06 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
2data złożenia 12.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów