BUSINESS PARK PSZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000844901
Numer REGON: 386235741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-05
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/7200/20/701]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PARK PSZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina PSZÓW miejscowość PSZÓW2020-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość PSZÓW ulica UL. KS. PAWŁA SKWARY nr domu 54A kod pocztowy 44-370 poczta PSZÓW kraj POLSKA 2020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.06.20202020-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIMANOWSKI2020-06-05 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00;-ZŁ2020-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00;-ZŁ2020-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00;-ZŁ2020-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREGUŁA2020-06-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00;-ZŁ2020-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00;-ZŁ2020-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00;-ZŁ2020-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS PARK PSZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861926412020-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000844151 2020-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS PARK PSZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3861926412020-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000844151 2020-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów