TAMAT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000844553
Numer REGON: 386240535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339719/21/271]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMAT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŁASKA nr domu 13B kod pocztowy 54-616 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2020R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF MAŚLANKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ NATALII GROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚLĘŻNA 185/2, REP. A NR 238/2020 ANEKS DO UMOWY Z DNIA 10.03.2020R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF MAŚLANKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ NATALII GROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚLĘŻNA 185/2, REP. A NR 1486/2020 ZMIENIONO: §7, §8 UMOWY SPÓŁKI DODANO: §8(1) UMOWY SPÓŁKI2020-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2020-06-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały260 (DWIEŚĆIE SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURÓW2020-06-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 (STO TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500,00 (SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2020-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„LIDER CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3850133462020-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000817060 2020-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały260 (DWIEŚĆIE SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARGASEWICZ2020-06-05 do dziś
2. ImionaJAN2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały390 (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.500,00 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2020-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-05 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASEK2020-06-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MARCIN2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały260 (DWIEŚĆIE SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego65000,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI JEDNORAZOWE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU PO UPRZEDNIM UZYSKANIU ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) JEŻELI JEDNORAZOWE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄŻANIA NIE PRZEKRACZA 50.000,000 PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) JEŻELI JEDNORAZOWE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄŻANIA PRZEKRACZA 50.000,000 PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, ALE NIE PRZEKRACZA 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; C) JEŻELI JEDNORAZOWE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄŻANIA PRZEKRACZA 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PO UPRZEDNIM UZYSKANIU ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASEK2020-06-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MARCIN2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARGASEWICZ2020-06-05 do dziś
2. ImionaJAN2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUCHARSKI2020-06-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-06-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-06-05 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-06-05 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-06-05 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-05 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-06-05 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-05 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-05 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-06-05 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2021 okres OD 05.06.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.06.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.06.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów