EXITPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000844516
Numer REGON: 386220024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311646/21/344]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2020-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. JANA MATEJKI nr domu 2 kod pocztowy 40-077 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.06.2020R.2020-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXITPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685946902020-06-04 do dziś
4. Numer KRS0000701254 2020-06-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJKM I PARTNERZY KRÓL-MURA SKRYPKO STAJER MURA SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH2020-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3681492702020-06-04 do dziś
4. Numer KRS0000693089 2020-06-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2020-06-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 PLN2020-06-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2020-06-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2020-06-04 do dziś
2. ImionaRAFAŁ RYSZARD2020-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2020-06-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200000,00 PLN2020-06-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200000,00 PLN2020-06-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAJAK2020-06-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MICHAŁ2020-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-06-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2020-06-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 PLN2020-06-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 PLN2020-06-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXITPOLIS2020-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685946902020-06-04 do dziś
4. Numer KRS0000701254 2020-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-06-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-06-04 do dziś
266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-06-04 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-06-04 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-06-04 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-06-04 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2021 okres OD 04.06.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.06.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów