DOBRY WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000844390
Numer REGON: 386233506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-06-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/31778/20/256]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-490 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZARZAD@DOBRYWYNAJEM.PL2020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.05.2020 R.2020-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3860902902020-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000839862 2020-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORTUS-TREE LTD2020-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9600,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9600,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaS.ZAK LTD2020-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9600,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9600,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI LTD2020-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9600,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9600,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3860902902020-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000839862 2020-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2020-06-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów