POLIBUDMETALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000844171
Numer REGON: 386245780
Numer NIP: 7010986041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-08-31
Sygnatura akt[RDF/559957/23/315]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLIBUDMETALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 99 kod pocztowy 03-984 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.2020 R., NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1921/20202020-06-06 do dziś
207.07.2020R., REP. A NR 2848/2020 , NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI2020-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYEBYEDYEVA2023-03-30 do dziś
2. ImionaTAMARA2023-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2023-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIRYK2023-03-30 do dziś
2. ImionaRAISA2023-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2023-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2020-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIRYK2023-03-30 do dziś
2. ImionaRAISA2023-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLEBEDIEV2023-03-30 do dziś
2. ImionaANDRII2023-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-30 do dziś
21. NazwiskoSIRYK2023-03-30 do dziś
2. ImionaIRYNA2023-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-06-06 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-06-06 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-06-06 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-06-06 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-06-06 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-06-06 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-06-06 do dziś
850 TRANSPORT WODNY2020-06-06 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.05.2022 okres OD 21.04.2020 DO 31.12.20202022-05-26 do dziś
2data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
3data złożenia 31.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.04.2020 DO 31.12.20202022-05-26 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.04.2020 DO 31.12.20202022-05-26 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów