ARTEX - HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000844161
Numer REGON: 386198840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-06-08
Sygnatura akt[RDF/296567/21/488]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEX - HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MŁAWSKI gmina MŁAWA miejscowość MŁAWA2020-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość MŁAWA ulica UL. NAPOLEOŃSKA nr domu 100 kod pocztowy 06-500 poczta MŁAWA kraj POLSKA 2020-06-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTEX_MLAWA@O2.PL2020-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.05.2020 R.2020-06-02 do dziś
22 PAŹDZIERNIKA 2020 R., NOTARIUSZ LUBOMIR WALDEMAR TRUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZASNYSZU, REP. A NR 4262/2020, ZMIENIONO TREŚĆ § 2, § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI.2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKI2020-06-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2020-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2020-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKA2020-06-02 do dziś
2. ImionaARLETA ŻANETA2020-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2020-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKI2020-06-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁ2020-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKA2020-06-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA REGINA2020-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁ2020-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego280000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKI2020-06-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ2020-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKA2020-06-02 do dziś
2. ImionaARLETA ŻANETA2020-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARZYŃSKA2020-06-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA REGINA2020-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHARZYŃSKI2020-06-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-06-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2020-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 17 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-06-02 do dziś
246 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-06-02 do dziś
347 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-06-02 do dziś
452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2020-06-02 do dziś
552 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2020-06-02 do dziś
682 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-06-02 do dziś
746 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2020-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2021 okres OD 10.11.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.11.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.11.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-11-10 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK NA PODSTAWIE ART. 492 PAR.1 PKT 1 KSH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ARTEX-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MŁAWIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ ARTEX-SPV 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MŁAWIE, NA PODSTAWIE UCHWAŁ Z DNIA 02.10.2020 R. PODJETYCH PRZEZ: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ARTEX-HURT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP. A NR 4252/2020) ORAZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ARTEX-SPV 4 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP. A NR 4257/2020), ZAPROTOKOŁOWANYCH PRZEZ NOTARIUSZA LUBOMIRA WALDEMARA TRUSIEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRZASNYSZU.2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów