TRADITION (UK) LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000844007
Numer REGON: 386664465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/30612/20/752]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2020-07-31 do dziś
3. NazwaTRADITION (UK) LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE2020-07-31 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejTRADITION (UK) LIMITED PRIVATE LIMITED2020-07-31 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoCOMPANIES HOUSE 00937647 REGISTRAR OF COMPANIES FOR ENGLAND AND WALES2020-07-31 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGWIELKA BRYTANIA2020-07-31 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-31 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica PLAC TRZECH KRZYŻY nr domu 10/14 kod pocztowy 00-499 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WIELKA BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość LONDYN ulica ST BOTOLPH STREET nr domu 15 nr lokalu kod pocztowy EC3A 7QX poczta LONDYN 2020-07-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY DYREKTOR SAMODZIELNIE.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaABBOTT2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARTIN2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINK2020-07-31 do dziś
2. ImionaANGUS JOHN2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOSTYN2020-07-31 do dziś
2. ImionaWILLIAM PIERRE2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDERSON2020-07-31 do dziś
2. ImionaMICHAEL JON2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAILLET2020-07-31 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN MARCEL2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENSTOCK2020-07-31 do dziś
2. ImionaCATHERINE2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE CARMOY2020-07-31 do dziś
2. ImionaHERVE PIERRE2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRISEBOIS2020-07-31 do dziś
2. ImionaFRANCOIS2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEIBOWITZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaMICHAEL SAUL2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCUS2020-07-31 do dziś
2. ImionaDANIEL CRAIG2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaVJESTICA2020-07-31 do dziś
2. ImionaSTEVEAN2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoANDERSON2020-07-31 do dziś
2. ImionaMICHAEL JON2020-07-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-31 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów